News Activity

Activity

หน้า [ 1 ] | 2 | >>

PRODUCT TRAINING

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัด Product Training สินค้า Bispyribac sodium 10% SC , Pyrazolsulfuron ethyl 10% WP , Fipronil 5% SC และภาพรวมตลาดนาข้าว ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต จัดโดยทีมงานฝ่ายขาย และทีมงานฝ่ายวิชาการของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทำงานควบคู่ไปกับลูกค้าในการให้ข้อมูลทั้งทางด้านสินค้า และการตลาด


ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด งาน " เกษตรรวมใจเพื่อกองทุนนิสิตเก่า มก."

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด งาน " เกษตรรวมใจเพื่อกองทุนนิสิตเก่า มก." ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ( ช่อง 9 อสมท.) ในวันศุกร์ ที่ 17 พ.ค.56 เวลา 22.30 - 24.00 น. ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.มก.) เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนิสิตเก่าและปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาไม่อาจช่วยเหลือตนเองให้ยังชีพอยู่ได้


Activity Title

Activity Detail


Activity Title

Activity Detail


Activity Title

Activity Detail


หน้า [ 1 ] | 2 | >>