นวัตกรรม

นวัตกรรม

วิทยาการด้านผลิตภัณฑ์

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาการทางด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ และการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสำคัญ เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในทุกขั้นตอนของการผลิต ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้า และทันสมัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ก่อนที่สินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าเสมอ

ด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และความร่วมมือจากคู่ค้า บริษัทฯ จึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนา การค้นคว้าวิจัย การบริหารและการจัดการการผลิตภายใต้นโยบายที่เป็นมาตรฐานระดับสากล กอปรกับบุคคลากรขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีในห้องปฎิบัติการ พร้อมด้วยทีมวิศวกรควบคุมออกแบบระบบการผลิตเฉพาะด้าน จึงทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรอง ในระบบคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001-2008 จาก .....