ข่าวสาร กิจกรรม

กิจกรรม

PRODUCT TRAINING

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัด Product Training สินค้า Bispyribac sodium 10% SC , Pyrazolsulfuron ethyl 10% WP , Fipronil 5% SC และภาพรวมตลาดนาข้าว ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต จัดโดยทีมงานฝ่ายขาย และทีมงานฝ่ายวิชาการของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทำงานควบคู่ไปกับลูกค้าในการให้ข้อมูลทั้งทางด้านสินค้า และการตลาด ตลอดจน เป็นการกระชับสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัท และคู่ค้าทางธุรกิจ

ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทีมงานขอขอบพระคุณคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่าน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ ตลอดไป

วันที่ : 2013-08-16